Sign up for free to join Inclusive Journalism Cymru // Cofrestrwch am ddim i ymuno â Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru


We’re here to protect, support and represent people who’ve been marginalised or excluded by the journalism industry

Membership of Inclusive Journalism Cymru is completely free, and open to anyone in Wales who feels they or their community has been systemically under-represented or marginalised. The network is inclusive, so there's no test. If you'd like to be part of it and think you could benefit, or have something to offer, then you're very welcome.

You can find out more about Inclusive Journalism Cymru, who we are, and what we do, over on our website.


Rydyn ni yma i amddiffyn, cefnogi a chynrychioli pobl sydd wedi cael eu gwthio i’r cyrion neu eu hallgáu gan y diwydiant newyddiaduraeth

Mae aelodaeth o Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn rhad ac am ddim, ac yn agored i unrhyw un yng Nghymru sy’n teimlo eu bod nhw neu eu cymuned wedi’u tangynrychioli’n systematig neu wedi’u hymyleiddio. Mae'r rhwydwaith yn gynhwysol, felly nid oes prawf. Os hoffech chi fod yn rhan ohono a meddwl y gallech chi elwa, neu fod gennych chi rywbeth i'w gynnig, yna mae croeso mawr i chi.

Gallwch ddarganfod mwy am Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, pwy ydym ni, a beth rydym yn ei wneud, draw ar ein gwefan.